Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017

De Stedenband met Buffalo City
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw was Leiden een van de steden in Nederland die betrokken waren in de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Na de beëindiging van de Apartheid koos Leiden er bewust voor om mee te werken aan de opbouw van het nieuwe Zuid-Afrika. Met hulp van het Gemeentelijk Platform-Zuid-Afrika kon na de in 1996 gehouden verkiezingen een band worden aangegaan met East-London, tegenwoordig onderdeel van de gemeente Buffalo City. Sinds 1998 is de stedenband tussen Leiden en Buffalo City officieel.

De Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City
De Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City is in 2000 opgericht als zelfstandige maatschappelijke organisatie op enige afstand van het stadsbestuur. Zij kreeg als opdracht mee om haar werk vorm te geven in een integrale stadsbrede benadering (CWA), waardoor het draagvlak voor de stedenband in Leiden zo sterk mogelijk kon worden gemaakt. Zo werd met de politie, welzijns- en gezondheids-organisaties, scholen en het Hoogheemraadschap gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van veiligheid, HIV/aids, stormwater en de herontwikkeling van de krottenwijk Duncan Village.

Grote projecten tussen 2000-2010
Sinds 2000 heeft Leiden met Buffalo City een aantal vrij grote projecten kunnen uitvoeren. Deze projecten werden gefinancierd vanuit het budget dat het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks ter beschikking stelde aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en uitgevoerd in samenwerking met partners in de stad. De laatste van deze projecten zijn eind december 2010 succesvol afgerond.

Foto’s: de grote VNG-projecten: water, floodplane, afval, HIV/aids en het jongerenproject Keys for Kids

Aanpassing beleid ontwikkelingssamenwerking
De uitslag van de landelijke verkiezingen in 2010 zorgde voor aanpassing van het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hoewel er voor een nieuwe periode met de VNG opnieuw afspraken waren gemaakt door het ministerie, besloot de Tweede Kamer eind 2010 om het voor de VNG bestemde geld over te hevelen naar een internationaal HIV/aidsfonds. Dat betekende het einde voor veel al in de steigers gezette gemeentelijke projecten. Door de vele protesten vanuit de gemeenten en hun zustersteden over de hele wereld, besloot staatsecretaris Knapen een jaar later de VNG opnieuw te financieren, maar in de loop van 2012 werd duidelijk dat de VNG ervoor gekozen had om als organisatie zelf het nieuwe internationale programma te gaan uitvoeren. Na de onzekere periode van ruim 2 jaar bleek eind 2012 dat stedenbanden niet langer door VNG gefinancierde internationale projecten konden uitvoeren. Bovendien veranderde de positie van Zuid-Afrika. Na 2016 geldt Zuid-Afrika voor Nederland niet meer als ontwikkelingsland, maar als handelspartner. In de tussentijd gold een transitiestatus.

Heroriëntatie
In verband met de gewijzigde situatie had het bestuur van de stichting al eind 2010 besloten de mogelijkheden te verkennen om op een andere wijze, via de stadsbrede aanpak, de zgn city wide approach, projecten in Buffalo City op te zetten. Zo werd in 2011 in een interactieve bijeenkomst met het bedrijfsleven en culturele instellingen onderzocht of er in Leiden draagvlak is voor projecten op het terrein van werkgelegenheid en economische ontwikkeling, veiligheid, kunst en cultuur. Maar doordat de situatie op landelijk niveau veranderde, moest inmiddels ook op gemeentelijk niveau het beleid op ontwikkelingssamenwerking herijkt worden. Dat vroeg de nodige tijd. Pas in november 2012 is de beleidsbrief hierover door de gemeenteraad vastgesteld. Hoewel dit alles gedurende deze jaren met Buffalo City werd gecommuniceerd, kon pas na de vaststelling van de beleidsbrief concreet gesproken worden over nieuwe projecten. Er was na 2010 geen platformbijeenkomst tussen Leiden en Buffalo City om te spreken over de voortgang van de samenwerking. De contacten op gemeentelijk niveau werden onderhouden door wisselende beleidsadviseurs Internationale Betrekkingen. Het spreekt van zelf dat de verhouding tussen beide steden hierdoor minder stevig werd. Wel kon in 2012 het driejarig Isibindi/Safe Park project beginnen, een project dat een praktisch vervolg is op het HIV/Aidsproject (2003-2010), waarvoor al in 2008 de eerste afspraken waren gemaakt.

Transitieperiode
In de loop van 2013 werd duidelijk dat het in 2012 nieuw opgezette waterproject van het Hoogheemraadschap geen verdere voortgang zou vinden. Op het verslag van de bijeenkomst met ondernemers over de mogelijkheden om in Buffalo City te investeren werd na een eerste enthousiaste ontvangst in Buffalo City geen actie ondernomen. In 2014 is door de Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel SANEC in vervolg op een eerdere bijeenkomst in Amsterdam een bijeenkomst gehouden
op het stadhuis in Leiden. Ondanks breed uitgezette uitnodigingen voor deze bijeenkomst is er vanuit de Leidse regio geen respons gekomen om projecten te verkennen met Buffalo City. Wel participeerde Buffalo City met 14 andere Zuid-Afrikaanse steden in het nieuwe LED-programma van de VNG. Er zijn bijeenkomsten en workshops gehouden, maar er is geen mogelijkheid aangedragen om in aansluiting op dit programma met Leiden een project te doen. Het driejarig Isibindi/Safe Park project dat in 2012 in vervolg op het HIV/Aidsproject (2003-2010) werd opgezet, is in 2014-2015 succesvol voortgezet en is tot en met maart 2016 nog financieel gesteund. Daarnaast zijn er in 2015 een aantal initiatieven vanuit de samenleving gekomen, die in 2016 met succes konden worden aangepakt, zoals het Avondmaalsproject van de Protestantse Gemeente Leiden en het Vastenprojekt van de gemeenschappelijke kerken van Laren, Blaricum en Eemnes. Verder vond begin 2016 een zeer succesvol zwemlesproject plaats voor de kinderen van het Safe Park. Organisaties als Impulsis en Icco kunnen geen projecten in Zuid-Afrika meer steunen, omdat er geen geld meer voor kwam van het ministerie. Daarom is besloten om van het nog beschikbare budget voor de partners in Zuid-Afrika trainingen te organiseren volgens een methode, die moet helpen om meer sustainability te verkrijgen in hun organisatie. De drie NGO’s waarmee de stedenband de laatste jaren heeft samengewerkt, volgden in 2016 deze intensieve trainingen in Kaapstad twee maal gedurende drie weken.

Samenstelling bestuur
Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden eind 2013 is besloten dat de werkzaamheden voor het lopende en een eventueel nieuw op te starten project door een klein bestuur kon worden behartigd. Het bestuur van de Stichting Leiden-Buffalo City bestaat uit vrijwilligers.

Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit:
Voorzitter/secretaris M. de Jonge-Doelman
Penningmeester J. van Rooden
Lid P. Day

Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit:

Voorzitter/secretaris M. de Jonge-Doelman
Penningmeester J. van Rooden
Lid P. Day


Aantal vergaderingen
In 2016 zijn 3 bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast is alles per mail en telefoon besproken.

Activiteiten van de stichting in 2016
- Zwemproject in Duncan Village
Dit project waarvoor in november 2015 de voorbereidingen zijn begonnen, vond plaats van 24 januari tot en met 5 februari: zwemlessen voor 30 jongens en meisjes tussen 9-13 jaar. Veel kinderen in Duncan Village kunnen niet zwemmen: zij riskeren hun leven als ze bij of in de rivier spelen en ‘s zomers als ze op het strand zijn. Het project werd mogelijk gemaakt door de samenwerking van de Stichting Stedenband en de gemeente Buffalo City. Helaas was de gemeente Leiden niet bereid voor dit project subsidie te verlenen. De stichting maakte het projectplan, zorgde voor een deel van de financiering en overlegde met Buffalo City over de opzet en de mogelijkheid om het project voort te zetten na afloop. De lessen zijn gegeven door Maarten Weeda, een vorig jaar afgestudeerd sportleraar in Leiden die voor 4 maanden in Port Elisabeth was voor een sportclinic in een township daar. Hij was van 24 januari tot 7 februari in East London om de kinderen van het Safe Park dagelijks de beginselen van het zwemmen bij te brengen. Na 2 weken waren ze in staat veilig te blijven in het water. Het project was een groot succes. Alle kinderen ontvingen na afloop op een feestelijke bijeenkomst een diploma uit handen van de burgemeester van Buffalo City, Alfred Mtsi. Met de gemeente Buffalo City wordt over mogelijke voortzetting van zwemlessen gesproken. 


- Nieuw project KeysforKids
KeysforKids maakte het van 2007-2012 mogelijk dat Leidse jongeren in Zuid-Afrika gingen klussen in een kindercentrum in King Williams Town of East-London. In augustus 2015 werden wij benaderd door twee jongeren die eerder hadden deelgenomen aan een werkvakantie in King Williams Town. Zij wilden bezien of ze nog een keer zelf een soortgelijk project konden opzetten in 2017. Wij hebben hen daarbij in 2016 de nodige begeleiding geboden. Zo hebben wij bij de centra in King William’s Town en East London nagevraagd of er behoefte was aan een klusteam voor reparatiewerkzaamheden. De keuze viel op King Williams Town. Het was de bedoeling dat de jongeren vervolgens zelf fondsen zouden werven en verantwoordelijk zouden worden voor de samenstelling van de groep. Helaas kwamen zij de afspraken die wij met ze maakten over het contact dat ze zouden leggen met het kindercentrum en de verdere voortgang herhaaldelijk niet na. We hebben hen en het kindercentrum in King Williams Town daarom moeten laten weten dat het project vanwege deze nalatigheid niet door kon gaan.
- Lemunproject
In juni 2015 zijn we benaderd door het Stedelijk Gymnasium of we konden bemiddelen bij de deelname van scholieren uit Buffalo City aan de LEMUN (Leiden Model United Nations) bijeenkomst in 2016. We hebben de gemeente Buffalo City op de hoogte gesteld en in contact gebracht met Nanja Joustra van het Stedelijk Gymnasium. Buffalo City beloofde medewerking en volgde hierbij de eigen manier van selectie van scholen/scholieren. Zij hebben er behoorlijk wat werk van gemaakt en het leek allemaal een succes te gaan worden. Helaas heeft het Stedelijk Gymnasium op een gegeven moment besloten niet meer met Buffalo City door te gaan, omdat de manier waarop de selectie plaats vond en het aantal jongeren en leraren dat overeenkomstig die selectiewijze naar Leiden zou reizen hen niet beviel. De stichting heeft nog getracht te bemiddelen met te wijzen op subsidiemogelijkheden van een studiefonds Zuid-Afrika. De manier waarop de kwestie door het gymnasium is afgehandeld, was vrij abrupt en niet erg beleefd. Het zal de verhoudingen met Buffalo City geen goed gedaan hebben.
- Change the game project
Op 11 maart waren voorzitter en penningmeester aanwezig bij een bijeenkomst van Impulsis/Icco, dat in juni en september 3 weken durende trainingen zou organiseren voor de partners in Zuid-Afrika. De bijeenkomst was bedoeld om uitleg te geven over deze Change the Game-methode die ontwikkeld is door Wilde Ganzen in India. Impulsis/Icco heeft in Zuid-Afrika twee lokale mensen opgeleid voor deze trainingen, die een vervolg zijn op de training van 2015.
Het gaat om trainingen in good government & administration, fundraising and mobilization of local partners in projects. Het East London Child and Youth Centre, het King Williams Town Child and Youth Centre en het Safe park hebben deze trainingen in Kaapstad gevolgd. De berichten erover waren enthousiast en alle drie zeggen veel te hebben geleerd dat ze in de komende tijd kunnen gebruiken. De trainingen zijn gefinancierd door Icco/Impulsis.

- Isibindi-Safe Park

Het Safe Park project werd in april 2014 geopend. Het is een ondersteuningsproject voor kinderen zonder ouders en voor kinderen die uit een slecht of niet functionerend gezin komen. Vrouwen uit de gemeenschap zelf worden/zijn opgeleid als maatschappelijk werkers. Zij vangen de kinderen dagelijks op in het Safe Park. Waar nodig, helpen ze met voedselpakketten en met schooluniformen, zodat de kinderen in ieder geval naar school kunnen. Ze plaatsen straatkinderen bij familie of in een tijdelijk onderkomen, ze verwijzen naar medische hulp, de sociale dienst, de politie en rechtsbijstand. Een maatschappelijk werker verleent kinderen en volwassenen hulp bij rouwverwerking, alcohol- en drugsverslaving en het verwerken van verkrachting. Het park ligt midden in de krottenwijk op een niet al te groot stuk grond. In Duncan Village leven 80.000 mensen in extreme armoede, dicht op elkaar in 14.000 shacks. Het groeiende aantal wezen en kinderhuishoudens als gevolg van de HIV/Aids epidemie in Zuid-Afrika is een groot probleem. Het Safe Park project werd door de stedenband voor 3 jaar (t/m juli 2015) met externe fondsen en eenmaal vanuit de KICIgelden gefinancierd. Vanaf juli 2015 t/m maart 2016 vond extra financiering plaats vanuit de Stichting. De trainingen van de Child Care Workers werden en worden verzorgd door de NACCW (National Association of Child Care Workers). Child Care Workers die op deze manier zijn opgeleid, worden na het behalen van hun diploma opgenomen in het bestand van het Department of Social Development, dat in Zuid-Afrika per provincie de salarissen van gediplomeerde Child Care Workers betaalt. Helaas kwam het Departement in de Oostkaap in maart niet over de brug met deze betalingen vanwege gebrek aan geld en sindsdien aangepaste eisen. Zo moet het Safe Park een drop-in centrum worden met voorzieningen als een douche en een wasinrichting. Het bestuur van de stichting was en is er alles aan gelegen om dit voor Duncan Village zo belangrijke project voort te laten bestaan en heeft daar dan ook zijn uiterste best voor gedaan. Het is echter onmogelijk zeker in de huidige situatie om in Nederland subsidiegevers te vinden die bereid zijn voor salarissen te betalen. Omdat doel en werkwijze van het Safe Parkproject ons inziens perfect zou passen bij de manier waarop de projecten van Kinderfonds Mamas werken, is contact gezocht met de heer Strietman en Sylvia Mwila, de vertegenwoordiger van het Fonds in Zuid-Afrika en de Mamas Alliance aldaar. Tot onze grote opluchting en blijdschap is het na gezamenlijke volharding en inzet gelukt om het Safe Park als project onder te brengen bij Kinderfonds Mamas. Zij zullen het project de komende jaren ondersteunen en helpen bij de nieuwe verplichtingen, die het Department of Social Development heeft gesteld. Wel is de stedenband gevraagd zo mogelijk hierbij te helpen. Het plan is om de resterende reserves in te zetten voor de aanleg van een douche en een wasinrichting. Daarmee kan het Safe Park aan de eisen van een drop-in voldoen.
Kinderfonds Mamas (oorspronkelijk Nelson Mandela’s Children Fund) is een fantastische, nog steeds groeiende organisatie die met 33 indrukwekkende projecten verspreid over heel Zuid-Afrika nu al 35.000 kinderen bereikt. De projecten zijn meestal het initiatief van lokale MAMAS zelf, en daardoor heel verschillend in omvang, structuur en aanpak. Maar ze hebben één grote gemene deler: concrete, dagelijkse zorg aan kinderen in ernstige armoede; de meest kwetsbare kinderen van Zuid-Afrika. Met scholing, onderdak, voeding, kleding, veiligheid, medische zorg, sport, spel en veel liefde en aandacht. Zo bieden de MAMAS opgroeiende kinderen structurele hulp op hun weg naar een nieuwe, veilige en zinvolle toekomst! Van zo jong mogelijk tot aan zelfstandigheid. Zie ons project bij de Mamas:
http://www.kinderfondsmamas.nl/project/Duncan_Village-37
- Een nieuw onderkomen op het Safe Park
Het avondmaalsproject van de diaconie van de Protestantse Gemeente Leiden heeft het mogelijk gemaakt om een nieuw onderkomen te bouwen op het Safe Park. Het is geen rondavel geworden zoals eerst de bedoeling was, maar een wat groter stenen gebouw met twee aparte half vrijstaande ruimtes. Dit werd mogelijk omdat er een extra donatie kwam voor nog een onderkomen vanuit het
40 dagen project van de gemeenschappelijke kerken van Laren, Blaricum en Eemnes. Twee rondavels naast elkaar zouden te veel plaats hebben ingenomen op het relatief kleine stuk grond van het Safe Park, waar steeds meer kinderen moeten worden opgevangen. Dit gebouw heeft meer mogelijkheden en is beter bestand tegen de hitte en de kou. Er is een stevig fundament gelegd, waarmee het probleem van slangen onder het gebouw ook is opgelost. Eén ruimte zal ingericht worden als kantoor met een aparte plek voor de maatschappelijk werkster om vrouwen en kinderen die traumatische ervaringen hebben psychische hulp en ondersteuning te kunnen bieden. De andere ruimte is bedoeld voor de kinderen, ze kunnen daar hun huiswerk maken en er kunnen allerlei activiteiten plaats vinden. De oude opgeknapte rondavel die al op het terrein staat, wordt nu bewoond door een gezin uit de wijk. Er waren zo veel inbraken en daardoor vernielingen dat dit voor de veiligheid van iedereen nodig was. Er zijn ook nieuwe speeltoestellen van de donatie aangeschaft. Het gebouw is op vrijdag 9 december tijdens het kerstfeest voor de kinderen van het Safe Park de officieel geopend.- Stedenbandnota

In september 2015 vond overleg plaats met wethouder De Wit over de stand van zaken, de stedenbandnota en de visie van het bestuur over hoe de stedenband na 2016 voortgezet zou moeten worden. Het bestuur adviseerde om met Buffalo City te overleggen om de stedenband om te zetten in een vriendschapsband. De stedenbandnota werd in de raad behandeld op 17 maart. Wat betreft de stedenband met Zuid-Afrika heeft de raad ingestemd met het in de nota overgenomen advies van het bestuur. Op 28 april is een in het Engels vertaalde evaluatie aan Buffalo City gestuurd. De brief van burgemeester Lenferink aan zijn ambtgenoot is op 7 juli verstuurd. Helaas is vanuit Buffalo City nog geen antwoord gekomen. Dit zal te maken hebben met de verkiezingen in Zuid-Afrika, die ervoor gezorgd hebben dat er een nieuwe burgemeester kwam.
Deelname overlegstructuren
- Met de andere stedenbanden is incidenteel overleg
- Met wethouder De Wit is werkoverleg gevoerd in verband met de inzet van de stichting voor de stedenband, de situatie in Buffalo City en de te bepalen koers voor de toekomst.
- Met Impulsis was overleg i.v.m. het Change the Game-trainingsproject voor onze partners in Buffalo City.
- Met Kinderfonds Mamas is herhaaldelijk overlegd ivm voortbestaan en financiering van het Safe park.
- Met Buffalo City vond via email overleg plaats over het zwemproject en het LeMUNproject van het Stedelijk Gymnasium.

Projecten
Isibindi/Safe Parkproject
Dit is een project voor wezen en kinderhuishoudens in de sloppenwijk van Buffalo City. Het Safe ` Park project werd voor 3 jaar (t/m juli 2015) met hulp van externe fondsen gefinancierd. Vanaf juli
2015 t/m maart 2016 vond extra financiering plaats. Het project is ook een werkgelegenheids- project voor de vrouwen uit de sloppenwijk: zij worden opgeleid in maatschappelijk werk.
Scholentwinning
Na een aantal zeer geslaagde kerstacties op het Da Vinci en de Morskring gedurende de afgelopen jaren, waren er in 2016 geen activiteiten meer vanuit de scholen voor Buffalo City.
Keys to School is een schoolfonds dat opereert onder de stichting Stedenband.
Het is het initiatief van twee ambassadeurs van Keys for Kids die in 2009 een maand zijn uitgezonden naar King Williams Town om te helpen met het afbouwen van een shelter voor straatjongens, Keys for Phandu. In King Williams Town kunnen veel kinderen wegens financiële redenen niet naar school. De afgelopen jaren heeft Keys to School jaarlijks veel geld ingezameld door donaties en het organiseren van een maandelijkse pubquiz. Het laatste geld werd in december 2016 overgemaakt. Helaas is het project hiermee ten einde gekomen. Zie www.keysstoschool.nl .
Change the Game programma van Icco/Impulsis in Zuid-Afrika
In 2016 werd door lokaal opgeleide trainers een programma opgezet voor project partners in Zuid-Afrika als vervolg op een trainingsbijeenkomst in Pretoria in maart 2015. Het gaat om trainingen in good government & administration, fundraising and mobilization of local partners in projects. De drie NGO’s waarmee de Stichting samenwerkt, deden hieraan mee.
Avondmaalsproject van de diaconie van de PGL
Het project liep van Pasen 2015 tot Pasen 2016. De opbrengst van de Avondmaalscollecten van alle protestantse wijkgemeentes in Leiden was bestemd voor een nieuw gebouw in het Safe Park in Duncan Village.
Veertig dagen actie Eemnes, Laren en Blaricum
Evenzo hebben de gezamenlijke diaconieën van deze Gooise gemeenten hun vastenactie 2016 bestemd voor een gebouw in het Safe Park en nieuwe speeltoestellen.
Project zwemlessen voor de kinderen van het Safe Park
Gedurende 2 weken hebben 30 kinderen van het Safe Park via dagelijkse lessen de beginselen van het zwemmen geleerd. Na 2 weken waren ze in staat veilig te blijven in het water.
Bij al deze projecten waren CWA en de Millenniumdoelen zo mogelijk uitgangspunt.

PR
In 2016 was op de website up to date informatie te vinden, er is een nieuwsbrief uitgegaan ivm de opening van het nieuwe gebouw in het Safe Park.

Financiën
Voor de lopende werkzaamheden was de financiële ondersteuning van de gemeente Leiden voldoende.
Het bescheiden eigen vermogen van de Stichting is voor een groot deel aangewend om de ondersteuning van het Safe Park met 3 maanden te verlengen en het zwemproject mogelijk te maken. Er rest ons nog een reserve van € 7000. Die willen wij graag inzetten voor het Safe Park tbv voortzetting van het zwemproject of om daar een douche en een wasmachine mogelijk te maken.

Jaarplan 2017
Met de wethouder willen wij graag overleggen over het voortbestaan van de stichting en de stedenband mede in het licht van wat Buffalo City zelf denkt over het voorstel vanuit Leiden om van de stedenband een vriendschapsband te maken.

MdJ 28-12-2016
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>