Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Jaarverslag 2015

De Stedenband met Buffalo City
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw was Leiden een van de steden in Nederland die betrokken waren in de strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Na de beëindiging van de Apartheid koos Leiden er bewust voor om mee te werken aan de opbouw van het nieuwe Zuid-Afrika. Met hulp van het Gemeentelijk Platform-Zuid-Afrika kon na de in 1996 gehouden verkiezingen een band worden aangegaan met East-London, tegenwoordig onderdeel van de gemeente Buffalo City. Sinds 1998 is de stedenband tussen Leiden en Buffalo City officieel.

De Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City
De Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City is in 2000 opgericht als zelfstandige maatschappelijke organisatie op enige afstand van het stadsbestuur. Zij kreeg als opdracht mee om haar werk vorm te geven in een integrale stadsbrede benadering (CWA), waardoor het draagvlak voor de stedenband in Leiden zo sterk mogelijk kon worden gemaakt. Zo werd met de politie, welzijns- en gezondheidsorganisaties, scholen en het Hoogheemraadschap gewerkt aan verschillende projecten op het gebied
van veiligheid, HIV/aids, water en de herontwikkeling van de krottenwijk Duncan Village.

Grote projecten tussen 2000-2010
Sinds 2000 heeft Leiden met Buffalo City een aantal vrij grote projecten kunnen uitvoeren. Deze projecten werden gefinancierd vanuit het budget dat het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks ter beschikking stelde aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en uitgevoerd in samenwerking met partners in de stad. De laatste van deze projecten zijn eind december 2010 succesvol afgerond. De uitslag van de landelijke verkiezingen in 2010 zorgde voor aanpassing van het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hoewel er voor een nieuwe periode met de VNG opnieuw afspraken waren gemaakt door het ministerie, besloot de Tweede Kamer eind 2010 om het voor de VNG bestemde geld over te hevelen naar een internationaal HIV/aidsfonds. Dat betekende het einde voor veel al in de steigers gezette gemeentelijke projecten. Door de vele protesten vanuit de gemeenten en hun zustersteden over de hele wereld, besloot staatsecretaris Knapen een jaar later de VNG opnieuw te financieren, maar in de loop van 2012 werd duidelijk dat de VNG ervoor gekozen had om als organisatie zelf het nieuwe internationale programma te gaan uitvoeren. Na de onzekere periode van ruim 2 jaar bleek eind 2012 dat stedenbanden niet langer door VNG gefinancierde internationale projecten konden uitvoeren. Ook de positie van Zuid-Afrika veranderde. In 2016 zal Zuid-Afrika niet meer gelden als ontwikkelingsland. In de tussentijd heeft het de transitiestatus.

Heroriëntatie
In verband met de gewijzigde situatie had het bestuur van de stichting al eind 2010 besloten de mogelijkheden te verkennen om op een andere wijze, via de stadsbrede aanpak, de zgn city wide approach, projecten in Buffalo City op te zetten. Zo werd in 2011 in een interactieve bijeenkomst met het bedrijfsleven en culturele instellingen onderzocht of er in Leiden draagvlak is voor projecten op het terrein van werkgelegenheid en economische ontwikkeling, veiligheid, kunst en cultuur. Maar doordat de situatie op landelijk niveau veranderde, moest inmiddels ook op gemeentelijk niveau het beleid op ontwikkelingssamenwerking herijkt worden. Dat vroeg de nodige tijd. Pas in november 2012 is de beleidsbrief hierover door de gemeenteraad vastgesteld. Hoewel dit alles gedurende deze jaren met Buffalo City werd gecommuniceerd, kon pas na de vaststelling van de beleidsbrief concreet gesproken worden over nieuwe projecten. Er was na 2010 geen platformbijeenkomst tussen Leiden en Buffalo City om te spreken over de voortgang van de samenwerking. De contacten op gemeentelijk niveau werden onderhouden door wisselende beleidsadviseurs Internationale Betrekkingen. Het spreekt van zelf dat de verhouding tussen beide steden hierdoor minder stevig werd. Wel kon in 2012 het driejarig Isibindi/Safe Park project beginnen, een project dat een praktisch vervolg is op het HIV/Aidsproject (2003-2010), waarvoor al in 2008 de eerste afspraken waren gemaakt.

Huidige situatie
In de loop van 2013 werd duidelijk dat het in 2012 nieuw opgezette waterproject van het Hoogheemraadschap geen verdere voortgang zou vinden. Op het verslag van de bijeenkomst met ondernemers over de mogelijkheden om in Buffalo City te investeren werd na een eerste enthousiaste ontvangst in Buffalo City geen actie ondernomen. In 2014 is door de Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel SANEC in vervolg op een eerdere bijeenkomst in Amsterdam een bijeenkomst gehouden op het stadhuis in Leiden. Ondanks breed uitgezette uitnodigingen voor deze bijeenkomst is er vanuit de Leidse regio geen respons gekomen om projecten te verkennen met Buffalo City. Wel participeert Buffalo City met 14 andere Zuid-Afrikaanse steden in het nieuwe LED-programma van de VNG. Er zijn bijeenkomsten en workshops gehouden, maar er is geen mogelijkheid aangedragen om in aansluiting op dit programma met Leiden een project te doen. Het driejarig Isibindi/Safe Park project dat in 2012 in vervolg op het HIV/Aidsproject (2003-2010) werd opgezet, is in 2014-2015 succesvol voortgezet en zal tot maart 2016 nog financieel worden gesteund. Daarnaast zijn er in 2015 een aantal initiatieven vanuit de samenleving gekomen, die met succes zijn aangepakt, zoals het Avondmaalsproject van de Protestantse Gemeente Leiden en het zwemlesproject dat begin 2016 zal worden uitgevoerd. Impulsis en Icco kunnen geen projecten in Zuid-Afrika meer steunen, omdat er geen geld meer voor komt van het ministerie. Daarom is besloten om voor de partners in Zuid-Afrika trainingen te organiseren volgens een methode, die moet helpen om meer sustainability te verkrijgen in hun organisatie. De drie NGO’s waarmee wij de laatste jaren hebben samengewerkt, volgen deze trainingen in 2016.

Samenstelling bestuur
Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden eind 2013 is besloten dat de werkzaamheden voor het lopende en een eventueel nieuw op te starten project door een klein bestuur kon worden behartigd. Het bestuur van de Stichting Leiden-Buffalo City bestaat uit vrijwilligers.

Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit:

Voorzitter/secretaris M. de Jonge-Doelman
Penningmeester J. van Rooden
Lid P. Day

Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit:

Voorzitter/secretaris M. de Jonge-Doelman
Penningmeester J. van Rooden
Lid P. Day

Aantal vergaderingen
In 2015 zijn 4 bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast is alles per mail en telefoon besproken.

Activiteiten
 • Op 20 januari bezoek aan de Morskring ivm de kerstactie die in december 2014 is gehouden. Marjan de Jonge was bij de Kinderraadvergadering aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Zo kon zij gelijk vertellen over de speeltoestellen die zouden worden aangeschaft voor het Safe Park in Duncan Village. Omdat er zo veel geld is opgehaald kan er in het park nu ook een hut worden neergezet, waar de kinderen binnen kunnen spelen als het koud is of als het regent. Ook zullen er spelletjes en boeken worden gekocht. De gemeente heeft het opgehaalde bedrag van € 2461,24 verdubbeld na de projectaanvraag hiervoor van de stichting.
 • Op 26 januari bezoeken 2 bestuursleden de nieuwe ambtenaar internationale samenwerking Marian Weevers en haar collega Miou Meer.
 • Op 27 januari kan de penningmeester de opbrengst van de kerstactie van het Da Vinci overmaken aan het East London Child and Youth Care Centre tbv schooluniformen en schoolbenodigdheden voor de kinderen van het centrum. Ook hier is het opgehaalde bedrag door de gemeente verdubbeld na een projectaanvraag hiervoor. Zo kan een bedrag van € 8000 worden overgemaakt.
 • Op 13 februari is de voorzitter aanwezig bij de bijeenkomst van Impulsis, dat in maart in Pretoria trainingen gaat organiseren voor de partners in Zuid-Afrika. De bijeenkomst is bedoeld om uitleg te geven over de Change the Game-methode die ontwikkeld is door Wilde Ganzen in India. Het gaat om trainingen in good government & administration, fundraising and mobilization of local partners in projects.
 • Van 25-27 maart vindt in Pretoria the Change the Game training plaats van Impulsis. Het East London Child and Youth Centre is daar vertegenwoordigd door Stuart Ralph, het King Williams Town Child and Youth Centre door Nomsa Mandoyi en het Safe park door Nomzamo Maqungu. Het is de bedoeling dat Impulsis met de uitkomsten van deze bijeenkomst lokale mensen gaat trainen om in 2016 een reeks vraaggerichte vervolgtrainingen mogelijk te kunnen maken.
 • In maart kan het kindertehuis in King Williams Town dank zij een projectaanvraag bij de gemeente Leiden (KICI) tegels laten leggen in alle units van het centrum. De eerste contacten met het kindertehuis werden gelegd in 2003 in het kader van het HIV/aidsproject (2003-2010) en Safety and Security (2001-2004). Een echt samenwerkingsverband ontstond in 2006, toen Leidse jongeren (Keys for Kids) een van de paviljoens gingen opknappen in hun zomervakantie. Sindsdien hebben Leidse jongeren er tot en met 2009 elk jaar ‘s zomers gewerkt aan de renovatie van de units van het centrum. In 2008 droegen zij zelfs bij aan de realisatie van een nieuw paviljoen voor de opvang van straatjongens. In het centrum zijn door Keys for Kids van 2006-2009 alle paviljoens keurig opgeknapt en geverfd. Kasten zijn gerepareerd, van nieuw hang- en sluitwerk voorzien, er zijn nieuwe keukens gebouwd en de badkamers zijn gerenoveerd. In de units waren uit kostenbesparing vilten tegels gelegd. Maar het is begrijpelijk dat deze vloerbedekking na een aantal jaren intensief gebruik van kleine en grotere kinderen nu aan vervanging toe was. Met stenen tegels hebben we ervoor kunnen zorgen dat de units veel beter en hygienisch schoon gehouden kunnen worden. Kinderen en staf zijn er erg blij mee.
 • Met Pasen 2015 startte het nieuwe Avondmaalsproject van de diaconie van de Protestantse Gemeente Leiden, dat loopt tot Pasen 2016. De opbrengst van de collecten bij het Avondmaal wordt een jaar lang bestemd voor het Safe Park in Duncan Village, het project van Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City, dat kinderen zonder ouders ondersteunt in de krottenwijk van Buffalo City. Het Safe park heeft een heel concrete wens, die wellicht met het Avondmaalsproject 2015-2016 kan worden vervuld, namelijk de plaatsing van een tweede rondavel op het terrein. Die zou ingericht kunnen worden als kleine bibliotheek en plek waar huiswerk gemaakt kan worden. Daarnaast zou de ruimte gebruikt gaan worden door de maatschappelijk werker bij het geven van psychische hulp en ondersteuning. Veel kinderen hebben traumatische ervaringen en het is goed dat er een aparte ruimte is om daar over te praten.
 • In juni zijn we benaderd door het Stedelijk Gymnasium of we konden bemiddelen bij de deelname van scholieren uit Buffalo City aan de LEMUN (Leiden Model United Nations) bijeenkomst in 2016. We hebben BCM op de hoogte gesteld en in contact gebracht met Nanja Joustra van het Stedelijk Gymnasium.
 • In augustus werden wij benaderd door twee jongeren die eerder hebben deelgenomen aan een van de K4K projecten. Zij willen bezien of ze nog een keer zelf een soortgelijk project kunnen  opzetten. Wij hebben bij de centra in King William’s Town en East London nagevraagd of er behoefte was aan een klusteam voor reparatiewerkzaamheden. De keuze is gevallen op King Williams Town. Enige begeleiding vanuit het bestuur is voorlopig wel wenselijk, maar het is de bedoeling dat ze zelf gaan fondsen werven en zelf verantwoordelijk worden voor de samenstelling van de groep.
 • Op 24 september vond overleg plaats met wethouder De Wit over de stand van zaken, de stedenbandnota en de visie van het bestuur over hoe de stedenband na 2016 voortgezet zou moeten worden.
 • In november wordt een aanvang gemaakt met het uitwerken van een klein project dat in januari 2016 plaats zal vinden: zwemlessen voor de kinderen van het Safe Park. Het project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van de Stichting Stedenband en Buffalo City. Veel kinderen in Duncan Village kunnen niet zwemmen: zij riskeren hun leven als ze in Duncan Village bij of in de rivier spelen en ‘s zomers als ze naar het strand gaan. De lessen zullen worden gegeven door Maarten Weeda, een net afgestudeerd sportleraar in Leiden die momenteel in Port Elisabeth is voor een sportclinic in een van de townships daar. Hij gaat van 24 januari tot 7 februari naar East London om de kinderen van het Safe Park dagelijks de beginselen van het zwemmen bij te brengen, zodat ze na 2 weken in staat zijn veilig te blijven in het water. De stichting betaalt Maarten de huur van een auto, zijn logies en een dagelijkse vergoeding. Buffalo City regelt het transport van de kinderen en het zwembad.
 • In december houdt de voorzitter een verhaal over het Safe Park bij de gezamenlijke diaconieën van Eemnes, Laren en Blaricum. Besloten is om vanuit de 40 dagen vastenactie het Safe Park te doneren met een rondavel en nieuwe speeltoestellen.
Deelname overlegstructuren
 • Met de andere stedenbanden is incidenteel overleg
 • Met de scholen (Morskring, Da Vinci en Stedelijk Gymnasium) werd overlegd over hun respectievelijke projecten.
 • Met wethouder De Wit is werkoverleg gevoerd in verband met de inzet van de stichting voor de stedenband, de situatie in Buffalo City en de te bepalen koers voor de toekomst.
 • Met Keys2School vond overleg plaats over hun project in King Williams Town.
 • Met Impulsis was overleg i.v.m. het verslag over het Safe Park in de sloppenwijk van Buffalo City en het Change the Game-trainingsproject voor onze partners in Buffalo City.
 • Met Kinderfonds Mamas is overlegd ivm mogelijke financiering van het Safe park. In de loop van 2015 bleek dat echter niet mogelijk.
 • Met Buffalo City vond via email overleg plaats over de voortgang van de samenwerking.
Projecten
 • Isibindi/Safe Parkproject
  Dit is een project voor wezen en kinderhuishoudens in de sloppenwijk van Buffalo City. Het Safe Park project werd voor 3 jaar (t/m juli 2015) met hulp van externe fondsen gefinancierd. Vanaf juli 2015 t/m maart vond en vindt extra financiering plaats, omdat het departement of Social Development later dan gedacht de salarissen van de Child Care Workers gaat betalen. Het project is tegelijk een werkgelegenheidsproject voor de vrouwen uit de sloppenwijk die opgeleid worden in maatschappelijk werk. Trainingen van nieuwe Child Care Workers worden verzorgd door de NACCW (National Association of Child Care Workers). Dat betekent dat zij na hun opleiding opgenomen worden in het bestand van Social Development.
 • Scholenproject
  In het kader van de scholentwinning heeft De Morskring in 2014 een kerstactie gehouden ten behoeve van het Safe Park. Veel kinderen van het Safe Park zitten op de Nonpumeleloschool, de zusterschool van de Morskring. Van de opbrengst heeft het Safe park begin 2015 nieuwe speeltoestellen kunnen kopen en een rondavel van elders kunnen plaatsen. De Da Vinci Scholengemeenschap Kagerstraat heeft voor de vierde maal een succesvolle kerstactie georganiseerd. De opbrengst was voor schoolkosten en schooluniformen van de kinderen van het East London Child and Youth Care Centre in het schooljaar 2015.
 • Keys to School is een schoolfonds dat opereert onder de stichting Stedenband. Het is het initiatief van twee ambassadeurs van Keys for Kids die in 2009 een maand zijn uitgezonden naar King Williams Town om te helpen met het afbouwen van een shelter voor straatjongens, Keys for Phandu. In King Williams Town kunnen veel kinderen wegens financiële redenen niet naar school. Keys to School zamelt geld in door donaties en het organiseren van een maandelijkse pubquiz. Zie keystoschool.nl
 • Nieuwe project werkgelegenheid & economie vanuit de KICI-gelden
  De mogelijkheid voor nieuwe projecten zijn tijdens het bezoek aan Buffalo City in april 2014 onderzocht. Buffalo City heeft een voorstel gedaan om een project te financieren voor werkloze jongeren in Mdantzane, die bezig zijn met arts and crafts. Het idee was om hen via managementcursussen te leren hun spullen op de markt te brengen. Tijdens de gesprekken hierover bleek een goede basisstudie om het succes hiervan te verzekeren niet gemaakt te zijn. De Leidse vertegenwoordigers hebben aangegeven dat zij daarom liever steun zouden verlenen aan een project voor jongeren die wel een schooldiploma hebben behaald, maar er niet in slagen werk te vinden. Hierover is contact geweest met Buffalo City College. Helaas is gebleken dat zij niet wilden/konden voldoen aan de invulling van een dergelijk project. Buffalo City geeft aan dat een project met financiering vanuit de KICI-gelden voor een werkgelegenheidsproject te veel werk van teveel ambtenaren op verschillende afdelingen zou vergen in verhouding tot de vrij geringe financiële bijdrage die Leiden daaraan zou leveren. Daarom is in goed overleg besloten de KICIgelden liever te besteden aan de projecten van de NGO’s waarmee de Stichting goede banden heeft opgebouwd.
 • KICI-Project nieuwe tegels voor KWTCYCC
  In maart 2015 kon het kindertehuis in King Williams Town dank zij een projectaanvraag bij de gemeente Leiden (KICI) tegels laten leggen in alle units van het centrum.
 • Change the Game programma van Impulsis in Zuid-Afrika
  In 2016 wordt door lokaal door Impulsis opgeleide trainers een programma opgezet voor project partners in Zuid-Afrika als vervolg op de bijeenkomst in Pretoria in maart 2015. Het gaat om trainingen in good government & administration, fundraising and mobilization of local partners in projects. De drie NGO’s waarmee de Stichting samenwerkt, doen hieraan mee. De stichting zal dit programma met hulp van Impulsis begeleiden en ondersteunen.
 • Avondmaalsproject van de diaconie van de PGL
  Het project loopt van Pasen 2015 tot Pasen 2016. De opbrengst van de Avondmaalscollecten van alle protestantse wijkgemeentes in Leiden wordt een jaar lang bestemd voor een rondavel (ronde hut) voor het Safe Park in Duncan Village.
 • Veertig dagen actie Eemnes, Laren en Blaricum
  De gezamenlijke diaconieën zullen tgv hun vastenactie in 2016 het Safe Park doneren met nieuwe speeltoestellen en een extra ronde hut.
 • Project zwemlessen voor de kinderen van het Safe Park
  Het project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van de Stichting Stedenband en Buffalo City. Gedurende 2 weken leren 30 kinderen van het Safe Park via dagelijkse lessen de beginselen van het zwemmen. Na 2 weken zijn ze in staat veilig te blijven in het water.
 • Bij al deze projecten zijn CWA en de Millenniumdoelen zo mogelijk uitgangspunt.
PR
In 2015 was op de website up to date informatie te vinden..

Financiën
Voor de lopende werkzaamheden was de financiële ondersteuning van de gemeente Leiden voldoende. Het bescheiden eigen vermogen van de Stichting is voor een groot deel aangewend om de ondersteuning van het Safe Park met 9 maanden te verlengen. Rest ons nog een reserve om de koersverschillen te kunnen overbruggen en een reserve van € 6000. Afhankelijk van de ideeën van B&W en de raad over het voortbestaan van de stedenband en de stichting, moet door ons bekeken worden of dat kapitaal ergens voor aangewend kan worden (bij feitelijke beëindiging) of dat het intact moet blijven wanneer men nieuwe impulsen aan de stedenband wil geven.

Jaarplan 2016
We wachten de stedenbandnota af. Intussen gaan we door met onze werkzaamheden voor het Safe Park en de kindercentra in King Williams Town en East London in verband met de ondersteuning die Impulsis hen in 2016 in Zuid-Afrika biedt. De ondersteuning zal niet financieel van aard zijn, maar deelname aan het trainingsprogramma kan voor onze partners bijzonder nuttig zijn, zeker als wij dit vanuit Leiden stimuleren en er aan meewerken.

MdJ 06-01-2016
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>