Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Financieel overzicht per 31-12-2016 van Stichting Stedenband

Staat van Baten en Lasten over 2016:
Inkomsten
Subsidie Gemeente Leiden € 680,76
Te restitueren voorschot Gemeentesubsidie € 4.319,24
Rente Spaarrekening € 109,29
donaties Isibindi Safepark € 182,45
donaties Keys to School € 182,45
Project Huisvesting Safepark Duncan Village € 16.746,50
subtotaal inkomsten € 22.093,49
 
Uitgaven  
Organisatiekosten € 680,76
Isibindi Safepark noodhulp jr 4 € 3.778,83
Isibindi ondersteuning jr 4 1-7 t/m 31-12 € -
Project Huisvesting Safepark Duncan Village € 16.746,50
Zwemproject Duncan Village /Isibindi Safepark € 1.275,70
Besteding gelden Keys to School € 2.286,68
Subsidierestitutie 2015 (Crediteuren) € 4.538,49
subtotaal uitgaven € 29.306,96


Balans per 31-12-2016
  31-12-2016     31-12-2016
Banksaldi €  11.321,31 Algemene reserve   €6.358,93
NL65 INGB 0005 3345 29:   Bestemmingsreserves:    
 *Betaalrekening ING Bank € 321,31 Isibindi/Safepark jaar 4 e.v. € 643,14  
 *ING Vermogen Spaarrekening € 11.000,00 Koersverschillen verplichtingen in ZR €  -  
      €  643,14
  Verplichtingen    
  Crediteuren € 4.319,24  
  keys to school € -  
  Isibindi/safe park (2012-2015) € -  
      € 6.769,92
       
       
  € 11.321,31
    € 18.534,78


Kasstroomoverzicht
Liquide middelen per 1-1 (banksaldi) € 18.534,78
Inkomsten € 22.093,49
Uitgaven - € 29.306,96
   
Liquide middelen per 31-12 (banksaldo) € 11.321,31


Staat van Herkomst en Bestedingen:

Saldi 31-12-2015 31-12-2016 lager banksaldo  
Banksaldi € 18.534,78 € 11.321,31 € 7.213,47 herkomst
 
Mutaties:        
toename Algemene Reserve € 6.249,64 € 6.358,93 € 109,29 herkomst
Afname Bestemm. Reserves € 5.515,22 € 643,14 € -4.872,08 besteding
Afname Verplichtingen € 6.769,92 € 4.319,24 € -2.450,68 besteding
 
  totaal herkomst:   € 7.322,76  
  totaal besteding:   € -7.322,76  


Toelichting balansposten en projectbestedingen:
Bestemmingsreserves
* Isibindi/Safepark jaar 4 e.v. (per jaarultimo € 643,14)
De stichting voerde sinds 2012 het 3-jarig project Isibindi/Safepark uit. Vanaf jaar 4 zal dit financieel geheel zelfstandig moeten functioneren. Een bedrag van € 6.000 is onttrokken t.b.v. exploitatietekort in exploitatie jaar 4 (1-7-2015 t/m 30-6-2016). Naast ondersteuning in 2015 resteerde een verplichting voor een bedrag van ZR 35.500 p.m. die in januari en februari 2016 zijn voldaan. Thans is er voor de stichting geen verplichting meer. In 2017 wordt bezien of deze reservering moet worden besteed, dan wel kan vrijvallen.

* Koersverschillen (per jaarultimo € 0,00)
De stichting heeft per ultimo geen verplichtingen meer in ZA Rand, derhalve valt de eerder getroffen reservering vrij.

Crediteuren
Betreft het terug te betalen niet bestede deel van het subsidievoorschot (ad € 5.000) van de Gemeente Leiden.

Keys to School:
Betreft een fondsenwervend initiatief van 3 leerlingen die enkele jaren geleden betrokken waren bij Keys for Kids. De besteding van deze gelden is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Op verzoek van hen worden de ingezamelde middelen gestald op de bankrekening van de stichting. Op 12-12-2016 is een slotuitkering gedaan aan het CYCC in King William‘s Town.

Project Rondavels Safepark Duncan Village:
Protestantse kerken in Leiden en Laren hebben gelden ingezameld (€ 7.746,50 resp. € 9.000) ter besteding van huisvesting die is gerealiseerd op het Safepark van de township van Buffalo City (Duncan Village). Op 27 mei 2016 zijn die gelden overgeboekt.

Project zwemlessen voor kinderen in Duncan Village:
De stichting heeft een Leidse vrijwilliger in staat gesteld om zwemlessen te geven in Buffalo City m.n. bedoeld voor kinderen uit de township Duncan Village. De uitgaven betreffen reis-en verblijfkosten, een beperkte dagvergoeding voor levensonderhoud en zwemkleding voor de deelnemende kinderen.

ANBI status:
Bij de belastingdienst is de ANBI status van de Stichting Stedenband Leiden - Buffalo City geregistreerd onder het (fiscaal) RSIN nummer 8163.37.810.

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>