Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Financieel overzicht stichting stedenband per 31-12-15

Balans per 31-12-2015
  31-12-2015   31-12-2015
Banksaldi € 18.534,78 Algemene reserve €6.249,64
Debiteuren € - Bestemmingsreserves:  
  Isibindi/Safepark jaar 4 € 4.000,00
  Acute noodsituaties  €  -
  Koersverschillen ZR € 1.515,22
    € 5.515,22
     
  Verplichtingen  
  Crediteuren € 4.538,49
  Kerstactie Da Vinci € -
  keys to school € 2.231,43
  Isibindi/safe park (2012-2015) € -
    € 6.769,92
     
     
  € 18.534,78
  € 18.534,78


Toelichting balansposten:
Bestemmingsreserves
* Isibindi/Safepark jaar 4 e.v.
De stichting voert sinds 2012 het 3-jarig project Isibindi/Safepark uit. Vanaf jaar 4 zal dit financieel geheel zelfstandig
moeten functioneren. Een bedrag van € 6.000 is onttrokken t.b.v. exploitatietekort in exploitatie jaar 4 (1-7-2015 t/m 30-6-2016).
In het verslagjaar is een verplichting aangegaan voor een bedrag van ZR 35.500 p.m. voor de maanden januari en februari 2016.
Naar verwachting zal hiermede de gehele reservering in 2016 worden benut.
* Acute noodsituaties
Voor leniging van acute financiële nood bij organisaties die weeskinderen opvangen. De reserve van € 8000 is besteed aan
het Isibindi Safepark in Buffalo City teneinde discontinuïteit te voorkomen.
* Koersverschillen
De stichting heeft verplichtingen in ZA Rand (per ultimo ZR 71.000). De Zuid-Afrikaanse Rand is zeer volatiel t.o.v. de Euro, waarvoor
wordt gereserveerd.

Crediteuren
Betreft het terug te betalen niet bestede deel van het subsidievoorschot (ad € 5.000) van de Gemeente Leiden.

Kerstactie Da Vinci:
De actie is in 2016 volledig afgerond en uitgekeerd.

Keys to School:
Betreft een fondsenwervend initiatief van 3 leerlingen die enkele jaren geleden betrokken waren bij Keys for Kids.
De besteding van deze gelden is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Op verzoek van hen worden de ingezamelde
middelen gestald op de bankrekening van de stichting.

Project Isibindi/Safepark 2012-2015:
De stichting heeft de verplichting op zich genomen om dit 3-jarige project in Buffalo City financieel te steunen.
Jaar 1 (2012/2013): R 356.284,63 (= € 32.775,16). Aan deze verplichting is volledig voldaan.
Jaar 2 (2013/2014): R 352.084,00 (= € 25.352,06). Aan deze verplichting is volledig voldaan.
Jaar 3 (2014/2015): R 403.823,16 (= € 27.723,67 per 2-1-2014). De slottermijn van ZR 100.000,00 is in 2015 voldaan.
Het reguliere deel van dit project is hiermee afgesloten.

Overige verplichtingen buiten balans:
De stichting heeft zich verplicht om een (Leidse) vrijwilliger die zich in januari en februari 2016 zal inzetten
om weeskinderen in Buffalo City zwemlessen te geven, een kostenvergoeding te verlenen van maximaal € 950.
Dit betreft een vergoeding van de gemaakte reis- en verblijfkosten, alsmede een beperkte dagvergoeding voor
levensonderhoud.

Voorts de verplichting van ZR 71.000 zoals die vermeld is onder bestemmingsreserve Isibindi Safepark jaar e.v.

Staat van Baten en Lasten over 2015:

Inkomsten
Subsidie Gemeente Leiden € 461,51
Te restitueren voorschot Gemeentesubsidie € 4.538,49
Gem. Leiden kerstactie Da Vinci college € 4.000,00
Gem. Leiden kerstactie De Morskring €2.461,24
Gem. Leiden actie KWT € 4.272,00
Sponsorgelden Isibindi € 8,10
Rente Spaarrekening € 532,70
De Morskring kerstactie € 2.461,24
Keys to School € 820,87
A (subtotaal inkomsten) € 19.556,15
 
Uitgaven  
Organisatiekosten € 461,51
Isibindi jr 3 tranche 3; noodhulp jr 4 € 8.189,65
Isibindi ondersteuning jr 4, 1-7 t/m 31-12 € 14.358,43
Uitkering kerstactie De Morskring 2014 € 4.922,48
Uitkering kerstactie Da Vinci 2014 € 8.000,00
Besteding gelden Keys for Kids € -
Actie renovatie weeshuis King Williams Town € 4.536,98
B (subtotaal uitgaven) € 40.469,05
 
Liquide middelen per 1-1 (bank + deb.) € 39.447,68
Inkomsten (A) € 19.556,15
Uitgaven (B) € 40.469,05
Liquide middelen per 31-12 € 18.534,78


Staat van Herkomst en Bestedingen:

Saldi 31-12-2014 31-12-2015 lager banksaldo  
Banksaldi € 38.269,81 € 18.534,78 € 19.735,03 herkomst
 
Mutaties:        
Afname Debiteuren € 1.177,87 € - € 1.177.87 herkomst
Toename Algemene Reserve € 5.855,57 € 6.249,64 € 394,07 herkomst
Afname Bestemm. Reserves € 20.000,00 € 5.515,22 € -14.484,78 besteding
Afname Verplichtingen € 13.592,11 € 6.769,92 € -6.822,19 besteding
 
  totaal herkomst:   € 21.306,97  
  totaal besteding:   € -21.306,97  


Bij de belastingdienst is de ANBI status van de Stichting Stedenband Leiden- Buffalo City geregistreerd onder het (fiscaal) RSIN nummer 8163.37.810.

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>