Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Financieel overzicht stichting stedenband per 31-12-14

Balans per 31-12-2014
  31-12-2014   31-12-2014
Banksaldi €38.269,81 Algemene reserve €5.855,57
Debiteuren € 1.177,87 Bestemmingsreserves:  
  Isibindi/Safepark jaar 4 € 10.000,00
  Acute noodsituaties  €  8.000,00
  Koersverschillen ZR €2.000,00
     
  Verplichtingen  
  Kerstactie Da Vinci € 4.000,00
  keys to school € 1.410,56
    vm keys for kids -
  Isibindi/safe park (2012-2015) € 8.181,55
  €39.447,68   €39.447,68


toelichting:
Bestemmingsreserves
Isibindi/Safepark jaar 4 ev
De stichting voert sinds 2012 het 3-jarig project Isibindi/Safepark uit. Vanaf jaar 4 zou dit financieel zelfstandig moeten gaan functioneren. Er wordt rekening mee gehouden dat dit niet volledig mogelijk zal blijken te zijn en dat aanvulling nodig is.
Acute noodsituaties
Voor leniging van acute financiële nood bij organisaties die weeskindere opvangen, houdt de stichting een reserve aan.
Koersverschillen
De stichting heeft verplichtingen in ZA Rand (per ultmo ZR 100.000). Deze munt is zeer volatiel tov de Euro waarvoor wordt gerserveerd.
Verplichtingen
Kerstactie Da Vinci College
Opbrengst van de in december 2014 gehouden actie op het Da Vinci College, Kagerstraat te
Leiden. Deze opbrengst zal (in 2015) worden overgeboekt naar het East London Child and youth Care Centre, dat hiermee in staat is om schooluniformen en leermiddelen aan te schaffen. De Gemeente Leiden heeft toegezegd het bijeengebrachte bedrag nog te zullen verdubbelen. In het verslagjaar is daarnaast de opbrengst van de kerstactie 2013 ad € 10.076 aan ELCYCC overgeboekt.
Keys to School
Initiatief van enkele deelnemrs aan een eerdere uitzending van Leidse scholieren in Buffalo City via Keys for Kids. Deze fondswerving heeft tot doel organisaties in Buffalo City in staat te stellen leermiddelen voor scholieren aan te schaffen.
Stichting Keys for Kids
Deze stichting is in 2013 geliquideerd en heeft het resterende batig saldo overgedragen aan de stichting stedenband met de opdracht om hiervoor een bestemming te vinden die past in de doelstelling van Keys for kids. In overleg met Stuart Ralph, directeur van ELCYCC, is in 2014 besloten om een electronische beveiliging rond de weeshuizen op Glen Stella aan te leggen. Van de totale investering ad € 16.500 is een bedrag van € 15.479, 16 voldaan uit het resterende saldo van Keys for Kids.
Project Isibindi/Safepark
De stichting heeft de verplichting op zich genomen om dit 3-jarige project in Buffalo City financieel te steunen.
Jaar 1 (2012-2013): R 356.284,63 (= € 32.775,16). Aan deze verplichting is volledig voldaan.
Jaar 2 (2013-2014): R 352.084,00 (= € 25.352,06). Aan deze verplichting is volledig voldaan.
Jaar 3 (2014-2015): R 403.823,16 (= € 27.723,67). Hiervan is voldaan R 303.823,16 in 2014 ‘= € 21.456,12). Resterende verplichting bedraagt per 31-12-2014 R 100.000,00 (= € 7.115,51 obv de valutakoers per 31-12-2014).
Aan geworven gelden is per 31-12-2014 beschikbaar: € 8.181,55.

Debiteuren
Betreft het te ontvangen aanvullende subsidiebedrag van de Gemeente Leiden mbt kosten van een tentoonstelling.

Staat van Baten en Lasten over 2014:

Baten
Subsidie Gemeente Leiden € 6.177,87
Gem Leiden Da Vinci kerstactie € 5.038,00
Sponsorgelden Isibindi € 9.572,80
Rente spaarrekening € 724,22
Da Vinci kerstactie € 4.000,00
Keys to school € 1.046,00
A (subtotaal baten) € 26.558,89
 
Lasten  
Organisatiekosten € 6.442,15
Isibindi jr 2 tranche 3; tranche 1+2 € 30.974,64
Isibindi, openingsgift Safepark € 1.187,73
Uitkering kerstactie Da Vinci 2013 € 10.076,00
Besteding gelden Keys for Kids € 15.479,16
B (subtotaal lasten) € 64.159,68
 
A-B verminderde liquiditeit: € -37.600,79


Bij de belastingdienst is de ANBI status van de Stichting Stedenband Leiden- Buffalo City geregistreerd onder het (fiscaal) RSIN nummer 8163.37.810.

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>