Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Financieel overzicht stichting stedenband per 31-12-13

Balans per 31-12-2013
  31-12-2013   31-12-2013
Banksaldi €81.683,90 Algemene reserve   €6.583,36
  Bestemmingsreserves:    
  economie €20.000,00  
  Kerstactie Da Vinci college €5.038,00  
  Kids to School €364,56  
  v/h Stichting Keys for Kids €15.479,16  
  project Isibindi €29.583,39  
    €70.465,11
  algemene + bestemmingsreserve €77.048,47
    Crediteuren €4.635,43
   
  €81.683,90   €81.683,90


toelichting:
Bestemmingsreserves
Economie:
Verwachte kosten voor ondersteunende activiteiten die voortvloeien uit de intenties van het Leidse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor samenwerking met counterparts in Buffalo City.

Kerstactie Da Vinci college:
Opbrengst van de in december 2013 gehouden actie op het Da Vinci College, Kagerstraat te Leiden. Deze opbrengst zal (in 2014) worden overgeboekt aan The East London Child and Youth Care Centre die hiermee in staat is om school-uniformen en leermiddelen aan te schaffen. De Gemeente Leiden heeft toegezegd het bijeengebrachte bedrag nog te zullen verdubbelen.

Kids to School:
Initiatief van enkele deelnemers aan een eerdere uitzending van Leidse scholieren in Buffalo City via Keys for Kids.
Deze fondswerving heeft tot doel organisaties in Buffalo City in staat te stellen leermiddelen voor scholieren aan te schaffen.

Stichting Keys for Kids (K4K):
Deze stichting is in 2013 geliquideerd en heeft het resterende batig saldo overgedragen aan de stedenband met de opdracht om hiervoor een bestemming te vinden die past in de doelstelling van Keys for Kids. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2014 de contacten met onze partners in Buffalo City tot een besteding van deze middelen zal hebben geleid.

Project Isibindi:
De stichting heeft de verplichting op zich genomen om dit 3-jarige project in Buffalo City financieel te steunen.
Jaar 1 (2012/2013): R 356.284,63 (= € 32.775,16). Aan deze verplichting is volledig voldaan.
Jaar 2 (2013/2014): R 352.084,00. Hiervan is R 252.084,00 voldaan. Resteert R 100.000,00 (= € 6.865,30 per 2-1-2014).
Jaar 3 (2014/2015): R 403.823,16 (= € 27.723,67 per 2-1-2014). Hiervan is nog niets voldaan.
Resterende verplichting bedraagt per 31-12-2013 R 503.823,16 (= € 34.588,97 o.b.v. de valutakoers per 2-1-2014).
Aan geworven gelden is per 31-12-2013 beschikbaar € 29.583,39. Het nog te verwerven bedrag is € 5.005,58.

Crediteuren
Betreft te restitueren deel van het ontvangen voorschot op de subsidie 2013 van de Gemeente Leiden.
Dit voorschot betrof € 6.500,00. Aan subsidiabele organisatiekosten werd € 1.864,57 uitgegeven.

Staat van Baten en Lasten:

Baten      
Subsidie Gemeente Leiden € 1.864,57    
Sponsorgelden Isibindi € 32.593,00    
Rente spaarrekening € 1.156,42    
Kerstactie Da Vinci College € 5.038,00    
Keys to School € 364,56    
Stichting Keys for Kids, overdracht saldo € 15.479,16    
a (subtotaal inkomsten) € 56.495,71    

Lasten
  Controle:  
Organisatiekosten € 1.864,57 * Toename banksaldi: € 28.065,88
Isibindi, jr 1 tranche 3; jr 2 tranche 1+2 € 25.522,01 *afname crediteurensaldo: € 1.043,25
b (subtotaal uitgaven) € 27.386,58    
 
a-b € 29.109,13   € 29.109,13


Bij de belastingdienst is de ANBI status van de Stichting Stedenband Leiden- Buffalo City geregistreerd onder het (fiscaal) RSIN nummer 8163.37.810.

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>