Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Project Storm Water

In de zomer van 2002 vond er in het Zuidafrikaanse Buffalo City als gevolg van hevige regenval een zware overstroming plaats. De rivier Amalinda, die dwars door de sloppenwijk Duncan Village stroomt, brak buiten zijn oevers en sleurde hutjes en bewoners mee in een woest kolkende stroom. De schade was enorm. Meer dan 4000 mensen verloren huis en haard en er vielen meerdere doden.

Leiden reageerde geschokt op de berichten en de foto’s. De stedenband organiseerde een inzamelingsactie voor de slachtoffers. Veel Leidse instellingen en scholen doneerden spontaan of organiseerden een kerstactie voor de getroffen zustergemeente. Ze brachten met elkaar € 20.000 op. De gemeente verdubbelde dat bedrag.

Inzet van het geld
Aanvankelijk was het idee om met het geld voor de slachtoffers nieuwe huizen te bouwen. Dat bleek echter niet zo’n goed idee te zijn, omdat er op de plek waar de ramp had plaatsgevonden vanwege het overstromingsgevaar beter niet opnieuw gebouwd kon worden. In overleg met Buffalo City is daarom besloten om met de watersnoodgelden bij te dragen aan de herontwikkeling van het stuk land in de directe omgeving van de rivier die de overstromingsramp had veroorzaakt. Het heeft even geduurd voordat deze plannen konden worden gerealiseerd. In 2004 besloot Hoogheemraadschap Rijnland te participeren in het waterproject. Dit heeft er mede voor gezorgd dat samen met de gemeente Leiden projecten konden worden opgestart voor de herontwikkeling van Duncan Village.

Verbetering van watermanagement
Tijdens de overstroming was gebleken dat door het ontbreken van een afvalbeheersysteem het drainagesysteem van Duncan Village verstopt was geraakt, waardoor het hoogwater niet voldoende weg kon stromen. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland stelden de gemeente Buffalo City en vertegenwoordigers van de betreffende wijken een plan op om van Duncan Village een schone en veilige plek te maken. Zo werd er een stormwater management-systeem gerealiseerd en hieraan gerelateerde handhavingsregels geformuleerd. Ook werd een projectteam opgericht dat onder de slogan "Take pride, take action, keep Duncan Village clean" een schoonmaakcampagne begon. Publieke afvalverzamelplekken werden ingericht en er werden projecten gestart om onder de bevolking het bewustzijn voor afvalbeheer te verbeteren.

Herontwikkeling directe omgeving van het Amalinda-rivierbed
Vanwege het overstromingsgevaar moesten de hutten uit het rivierbed worden verwijderd. Dat was geen eenvoudige klus. De inwoners van Duncan Village wilden het liefst dicht bij het centrum van East Londen blijven wonen vanwege de werkgelegenheid en de voorzieningen. Maar uiteindelijk is er in het centrum van Duncan Village rond de rivierbedding een groot stuk grond vrijgekomen. Daar zijn moestuinen aangelegd voor de bewoners, die hebben geleerd hoe ze groente kunnen verbouwen. Ze werken samen met de gemeentelijke kwekerijen in Duncan Village en East Londen. Een comité van bewoners zorgt dat er toezicht is en dat onderhoud wordt gepleegd. Ook zijn er sportvoorzieningen aangelegd, waaronder een voetbal- en een basketbalveld. Daar wordt inmiddels druk gebruik van gemaakt.

     Amalinda-rivierbed 2002              Amalinda-rivierbed 2010

Park

Aan verdere plannen voor de invulling van het gebied rondom de rivierbedding wordt inmiddels hard gewerkt. Men is druk bezig met het aanleggen van een multifunctioneel park, het “Mzonyana-park” dat het nieuwe hart van Duncan Village zal vormen. Dit park zal kinderen ruimte geven om te spelen, ruimte die ze anders in de dicht bebouwde krottenwijk niet hebben. Ook komt er een ontmoetingsruimte voor ouderen, een herinneringstuin met een begraafplaats en een openluchttheater. Het zuidelijke gedeelte van het park werd op 17 juni al feestelijk geopend. Naast een Leidse delegatie was ook Sandra Pellegrom, plaatsvervangende ambassadeur van de Nederlandse Ambassade in Pretoria, aanwezig om deze mijlpaal in de samenwerking tussen de gemeente Leiden en Buffalo City te vieren. Ze opende officieel een voetbrug, een informatiecentrum en een speeltuin in het park. Samen met Councillor Ngezi plantte ze een boom. Het was een drukte van belang!

Nieuw waterproject 2011-2014
Van 2011 tot 2014 is een voortzetting van het project gepland, begeleid door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het project is gericht op hergebruik van water (rioolwaterzuivering) en duurzame slibverwerking, zomogelijk inclusief energiewinning uit slib (sludge handling).

Partners
- Hoogheemraadschap van Rijnland - donatie en kennisoverdracht
- Gemeente Leiden - Coördinatie van het project en landschapsarchitectuur
- Stichting Libertas - kennisoverdracht bewustmakingscampagnes
- Gemeente Buffalo City
- Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City
-
Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika

Meer informatie kunt u vinden op de website van de stedenband en van het South Africa- Netherlands Water Network.
Ook kunt u terecht bij Sjaak Mooiman, info@leidenbuffalocity.nl
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>